еджапIэ

еджапIэ

مدرسة، مؤسسة دراسة/ قاعة دراسة، مكتبة

Адыго-арабский словарь. 2014.

Look at other dictionaries:

  • еджапIэ — (еджапIэ, еджапIэхэр) место, где учатся Зыщеджэхэрэ ун ЕджэпIэшхо (институт, университет) Ар зыщеджэрэ еджапIэр боу еджэпIэшхо …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • мо — мест. тот, та, то КъэзыIорэм пэчыжьэ хьазыр горэ къырегъэлъагъо Мо унэу къэлъагъорэр ары университетыр Мо лIэу къакIорэр кIэлэегъадж Мо унэшхоу чылэ гъунэм Iутыр еджапIэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • школ — (школыр, школхэр) школа ЕджапIэ Гурыт школ Школым кIалэхэр щеджэх …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”